+90 224 280 75 00 info@akyapak.com.tr
Hakkımızda
Ana sayfa Hakkımızda

POLİTİKALARIMIZ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
İçindekiler

Bölüm 1:

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

Bölüm 2:

GENEL ESASLAR

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLENDİRME VE TEMEL İLKELER II. BÜLÜM: VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
III. BÖLÜM: GÜVENLİK KAMERASI KULLANILMASI İLE KAYIT ALTINA ALINAN GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ
IV. BÖLÜM: ŞİRKET BİNA, İŞLETMELERİ GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ
V. BÖLÜM: ŞİRKET BİNA ve İŞLETMELERİNDEKİ ZİYARETÇİLERE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI
VI. BÖLÜM:YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Bölüm 3:

ROL VE SORUMLULUKLAR

Bölüm 4:

YÜRÜTME

Bölüm 5:

EKLER

Bölüm 1:

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

Amaç
Madde 1:


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

AKYAPAK ULUSL.DIŞ TİC.MAK.SAN.A.Ş. veya AKYAPAK MAKİNA A.Ş. (“AKYAPAK” veya “Şirket”) için müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, işbirliği içinde olduğu kurumların ve çalışanlarının, paydaşlarının, iş ortaklarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. AKYAPAK, KVKK yürürlüğünün çok öncesinde başlanan ve sürdürülmekte olan çalışmalarla, KVKK’na uyum için gerekliliklerin lâyıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme yönetmeliği oluşturulmasını hedeflemektedir. İşbu yönetmeliğin temel amacı, yukarıda sayılan kişiler başta olmak üzere, kişisel verileri AKYAPAK tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2:

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile AKYAPAK tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır. Politika’da ayrıca, AKYAPAK’ın kişisel verileri hangi amaçlarla işledikleri, kişisel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ve ilgililerin haklarına ilişkin bilgi verilmektedir.

KVKK kapsamında, AKYAPAK, “veri sorumlusu” olup, Politika’daki bilgi ve ilkeler AKYAPAK için geçerlidir. AKYAPAK, bu Yönetmeliği, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, onaylayarak kabul etmiştir. Politika, AKYAPAK’ın internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Tanımlar
Madde 3:


Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen rızadır.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışanlar ve çalışan adaylarıdır.

Kişisel Veri : Gerçek bir kişinin kimliğini belirleyen veya kimliğini belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin;

ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi ve yeri, sosyal güvenlik numarası, görüntüleri, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Öğrenildiği takdirde Kişisel Veri Sahibi’nin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte bilgilerdir. (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.)

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri ihlalleri: Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde ele geçirilmesi, toplanması, değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması veya kullanılmasına dair haklı şüphelerin olduğu olaylardır.

Dayanak
Madde 4:

Bu Politika AKYAPAK tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi amacıyla KVKK ve ilgili mevzuata dayanılarak oluşturulmuştur.

BÖLÜM 2

GENEL ESASLAR

Madde 5:
I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLENDİRME VE TEMEL İLKELER


AKYAPAK, kişisel verileri, mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dâhilinde, aşağıdaki şekilde işlemektedir.

1.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
İşlenen kişisel veriler, AKYAPAK’ın ürün ve hizmetlerinin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Kişisel veriler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bayiler,şubeler, ofisler,satış elemanları, servis hizmetleri,fuarlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları, iş ilişkisi içerisinde olduğu kurumlar, paydaşlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

AKYAPAK’a ait ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı müddetçe kişisel veriler işlenebilecek ve verilerin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla, AKYAPAK’ın ofis binaları, bayiler,şubeler, satış elemanları, servis hizmetleri,fuarlar, fiziken ziyaret edildiğinde, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret edildiğinde veya AKYAPAK’ın düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katılındığında da kişisel veriler işlenebilecektir.

1.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Usul:
Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, AKYAPAK’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve Kişisel Verilerin elde edilmesi esnasında bildirilecek diğer sair amaçlarla, KVKK Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde gerçekleştirilecektir :

(i) Müşteri ve iş ortakları verisi;

(ii) Personel bilgileri;

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı ise, aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi, bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, aşağıdaki diğer şartların varlığı halinde veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili  imkânsızlık  nedeniyle  rızasını  açıklayamayacak  durumda  olan  veya  rızasına  geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir  sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla) kişisel veriler işlenebilir.

e. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirmesi

AKYAPAK’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya  korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel  veri  sahibinin  temel  hak  ve  özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla  AKYAPAK’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

İşlenen verilerin KVKK’nda tanımlandığı şekilde Özel Nitelikli Kişisel Veri olması halinde; Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde işlenebilir; açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak KVK Kurulu  tarafından  belirlenecek  olan  yeterli  önlemlerin  alınması  kaydıyla,  aşağıdaki  durumlarda işlenebilir:

(i) Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hallerde,
(ii) Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise, ancak kamu  sağlığının  korunması,  koruyucu  hekimlik,  tıbbi  teşhis,  tedavi  ve  bakım  hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

1.3. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
AKYAPAK, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve KVKK’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.

1.3.1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması AKYAPAK, KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine kendi bilgilerinin  kullanımı  hakkında  bilgilendirmede  bulunur.  Bilgilendirmede,  açıklık  ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin işlenme ve kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanımından kaçınılır.

1.3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
AKYAPAK, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu sebeple kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması açısından meydana gelen değişiklikler

akyapakvk@akyapak.com.tr veya akyapakvk@akyapak.com ’ye bildirilmelidir.

1.3.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

AKYAPAK, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. AKYAPAK, kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler.

1.3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
AKYAPAK, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.

1.3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
AKYAPAK, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza ederler.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa AKYAPAK tarafından re’sen yahut ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

1.3.6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Veri Güvenliği
Kişisel  veriler  gizliliğe  tabidir.  Yetkisiz  erişimi,  yasal  olmayan  işlemleri,  paylaşımı, yanlışlıkla   kaybolmayı,   değiştirilmeyi   veya   tahrip   edilmeyi   engellemek   için   uygun organizasyonel ve teknik tedbirlerle korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmalıdır.

1.4. Kişisel Verilerin Güvenliği
AKYAPAK, KVKK Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

1.5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler, işbu Politika’da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak AKYAPAK ‘ın iş ortaklarına, hissedarlarına,  kanunen  yetkili  kamu  kurumları  ve  kuruluşlarına,  kanunen  yetkili  özel  hukuk kişilerine,  AKYAPAK ‘ın tedarikçiden  dış  kaynaklı  olarak  temin  ettiği  ve  ticari  faaliyetlerini  yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak AKYAPAK ‘ın tedarikçilerine, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak aktarılabilecektir.

1.5.1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

AKYAPAK tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen  yabancı  ülkelere  (“Yeterli  Korumaya  Sahip  Yabancı  Ülke”)  veya  yeterli  korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı  yazılı  olarak  taahhüt  ettiği  ve  KVK  Kurulu’nun  izninin  bulunduğu  yabancı  ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. AKYAPAK , bu doğrultuda KVKK’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

1.6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları KVKK Madde 11 uyarınca:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)  Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

1.7. Veri Sorumlusuna Başvuru
Kişisel Veri Sahipleri, KVKK’nun uygulanmasıyla ve ilgili KVKK madde 11 kapsamındaki yukarıda sayılan taleplerini işbu Politika’nın ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını AKYAPAK  iletişim adresine, posta, e-posta,web sitesi uzerinden  yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidir. Formun doldurulması yahut AKYAPAK ‘a gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır.

AKYAPAK, talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Değerlendirme sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgiliye bildirilir ve talebin kabulü halinde KVKK’na uygun şekilde gereği yapılır.

Kişisel  Veri  Sahiplerinin  başvurularının  reddedilmesi,  verilen  cevabın  yetersiz  bulunması  veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na KVKK madde 14 uyarınca şikayette bulunabilir.

1.8. İstisnalar
Aşağıda sayılan KVKK kapsamı dışında tutulan haller için Kişisel Veri Sahibi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve bu nedenle AKYAPAK  bu kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:
·    Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
·    Kişisel  verilerin  millî  savunmayı,  millî  güvenliği,  kamu  güvenliğini,  kamu  düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
·    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
·    Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde Kişisel Veri Sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı
hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:
·    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
·    Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
» Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
·    Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Paylaşılan  bilgilerin/verilerin  doğru  olması  ve  güncel  bir  şekilde  muhafaza  edilmesi,  KVKK anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen Kişisel Veri Sahibi’ne aittir.

Madde 6:
II. BÜLÜM: VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

AKYAPAK, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nun 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
AKYAPAK ‘ın bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler:
• AKYAPAK, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli denetimleri yapar.
• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, AKYAPAK bu
Durumun tespiti halinde  en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, AKYAPAK, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve
sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
• AKYAPAK, kişisel verilerin korunması, işlenmesi, hukuka aykırı erişimin engellenmesi, güvenli ortamda saklanması hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline bu hususlarda gerekli KVK eğitimlerini verir.
• AKYAPAK, gerekli gördüğü hallerde, kendisi tarafından veya üçüncü kişilerce, uhdesinde olan gizli bilgilerin KVKK’na uygun şekilde korunup korunmadığını denetler.

Teknik Tedbirler:
• AKYAPAK, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline
gerekli KVK eğitimlerini verir.
• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
• Kurulan   sistemler   kapsamında   risk   analizi,   veri   sınıflandırması,   bilgi   teknolojileri   risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
• Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini sağlar. • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
• Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınır, periyodik olarak güncellenir ve yenilenir. Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılır ve hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılır.

Madde 7:
III. BÖLÜM: GÜVENLİK KAMERASI KULLANILMASI İLE KAYIT ALTINA ALINAN GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

AKYAPAK tarafından, tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi amacıyla, KVKK’nda öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin güvenlik kamerası ile görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme  amaçlarına  uygun  süre  zarfında  fiziksel  veya  elektronik  ortamda  güvenli  bir  şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. AKYAPAK tarafından yürütülen güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ile 08.08.2017 tarih ve 30148 Sayılı RG’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, söz konusu faaliyetler kapsamında AKYAPAK tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

Madde 8:
IV. BÖLÜM: AKYAPAK  BİNA GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

AKYAPAK tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, AKYAPAK binalarında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Madde 9:

V.BÖLÜM: AKYAPAK BİNALARINDA ZİYARETÇİLERE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

AKYAPAK tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; AKYAPAK tarafından Bina içerisinde  kaldığı  süre  boyunca  talep  eden  ziyaretçilere  internet  erişimi  sağlanabilmektedir.  Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya AKYAPAK içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Madde 10:

VI. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Bu Politika 17.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile www.akyapak.com.tr sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bölüm 3:

ROL VE SORUMLULUKLAR

Madde 11:

Politika,  ESİN BERKER  Hukuk  Bürosu,  Bilgi  İşlem  ve  İnsan  Kaynakları
tarafından takip edilir .
- Veri Sorumlusu; AKYAPAK veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek,  veri  kayıt  sisteminin  kurulmasından  ve  yönetilmesinden  sorumlu  olup  ve  Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek, kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.
- Veri Sorumlusu Temsilcisi; AKYAPAK bünyesinde yer alan tüm iştirakler için Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi atanması gerçekleştirecek olup işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.
- Veri İşleyen;  AKYAPAK ‘Iın verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya
tüzel kişiler
- Sorumluluk; Kişisel verilerin AKYAPAK adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde  ise  veri  sorumlusu  olarak  AKYAPAK  ile  veri  işleyen  kişiler  tedbirlerin  alınması  konusunda müştereken sorumlu olurlar. AKYAPAK; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde  sürdürülmesinin  sağlanması  için  periyodik  olarak,  veri  işleyenlerin  gizlilik  politikasına uyumunu denetler.

Bölüm 4:

YÜRÜTME

Madde 12:

Bu Politika’yı ESİN BERKER  Hukuk  Bürosu, Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları yürütür.

Bölüm 5:

EKLER

Madde 13:

EK-1   Veri Sahibi Başvuru Formu

“AKYAPAK ULUSL.DIŞ TİC.MAK.SAN.A.Ş. veya AKYAPAK MAKİNA A.Ş.” (“ŞİRKET”)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü  maddeleri  uyarınca  yapılacak  başvuruları  ivedilikle,  etkin  ve  kapsamlı  bir  şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu , veri sorumlusu sıfatıyla AKYAPAK ULUSL.DIŞ TİC.MAK.SAN.A.Ş. veya AKYAPAK MAKİNA A.Ş. (“AKYAPAK” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine şahsen başvurarak,
• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını akyapakvk@akyapak.com.tr veya akyapakvk@akyapak.com e-posta Adresine elektronik imzalı olarak, iletebilirsiniz.

Siz veri sahipleri, başvurularınızı Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’nun ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve AKYAPAK tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Tarihi:

 A.Başvuru Yapan İlgili Kişi Bilgileri

İsim:

 

Soy isim:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

B. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:
  1. Adresime gönderilmesini istiyorum.
  2. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  3. Elden teslim almak istiyorum.
C. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)
 1. Müşteri
 2. Ziyaretçi
 1. İş Ortağı
 2. Diğer: ......................................................................

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ................................................................................
Konu: ....................................................................................................................................................

 

 1. Eski çalışanım.

 

Çalıştığım Yıllar:. .......................................

 

 1. Diğer
 1. İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih:
...........................................................................

 1. Üçüncü Firma Çalışanıyım.

 

D. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………..………………………….…………………………………………..…………….…………………………….….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….……………………………………….…..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………….……….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….……………..

 

Açıklama:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yazılılık koşulu kapsamında, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine şahsen başvurarak, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını akyapakvk@akyapak.com.tr  veya akyapakvk@akyapak.com  e-posta Adresine elektronikimzalı olarak, iletebilirsiniz. Başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizin tespit edilmesi, Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz varsa, başvurunuzu doğru ve kanuni süresi içerisinde yanıtlayabilmemiz için hazırlanmıştır. Hukuki ve cezai riskleri önlemek için Şirketimizin kimlik ve yetki tespiti yapabilmesi için ek bilgi/belge talep hakkı saklıdır. Lütfen işbu form kapsamında tarafımıza ilettiğiniz taleplerinizin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Zira iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun AKYAPAK’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, AKYAPAK, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz  (30)  gün  içinde  cevaplandırılacaktır.  Cevaplarımız  ve  değerlendirmelerimiz,  işbu  başvuru formundaki  seçiminize  göre  KVKK’nun  13.  maddesi  uyarınca,  yazılı  veya  elektronik  ortam vasıtasıyla   tarafınıza   iletilecektir.   Başvuru   sonucunun   posta,   elektronik   posta   veya   faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, B sekmentindeki tercihleri seçiniz

Talepleriniz AKYAPAK tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

6. VERİ SAHİBİ BEYANI
KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde  değerlendirilerek  sonuçlandırılmasını  rica  eder,  işbu  başvuruda tarafınıza  sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibi
Adı Soyadı ...........................
Başvuru Tarihi ...........................
İmza ...........................

Bu sitede yer alan fotoğrafların tamamı temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde olmayabilir. Akyapak, makine görünümlerinde ve özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Metal bükme, delme, kesme makineleri ve kaynak çözümleri ile 6 kıtada 112 ülkeye ihracat yapan Bursa’nın en köklü üreticilerinden AKYAPAK 60. yılını kutluyor.


E-bülten listesine kayıt ol

İletişim

MERKEZ & FABRİKA

Hasanağa OSB Mah. HOSAB Sanayi Cad.
No: 62 Nilüfer
BURSA / TURKEY

Tel: +90 (224) 280 75 00
Faks: +90 224 280 75 01
Email: info@akyapak.com.tr

AKYAPAK USA

4007 W Alva Street Unit B Tampa, FL 33614

Tel: +1 (813) 351 7100
Email: info@akyapakusa.com
Web: www.akyapakusa.com

AKYAPAK RUSSIA

127238, Moscow, Dmitrovskoe Shosse, 71b, Office 216

Tel: +7 925 608 28 80
Email: russia@akyapak.com

Teknik Destek: 0850 221 58 69

© 2017-2022 Akyapak. All Rights Reserved.
Kariyer Gizlilik Bildirimi Bilgi Toplumu Hizmetleri KVKK Aydınlatma Metni Akyapak İlgili Kişi Başvuru Formu